Journal archive for Google Scholar Robot!

Biological Science Promotion

مجله زیست شناسی ایران (علمی - ترویجی)Volume 2, Number 1 (2018-10)


Phylosophy of Biology
در آمدی بر فلسفۀ زیست شناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

A Review of 20 Years of Lipidomics; Applications and Tools
20 سال با لیپیدومیکس؛ مروری بر جنبه‌های کاربردی و ابزاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Noise pollution as a stressor in aquatic animal species
آلودگی صوتی به عنوان عامل استرس زا در گونه های جانوری آبزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

تاثیر بیماریهای کبدی بر سلامت مغز
تاثیر بیماریهای کبدی بر سلامت مغز
| [Abstract-FA] | [XML] |

Computational Methods for RNA Secondary Structure Prediction
روش های محاسباتی برای پیش بینی ساختار دوم RNA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

How to set up a biotech company
چگونه یک شرکت با فناوری زیستی تاسیس کنیم
| [Abstract-FA] | [XML] |

کمک به دانش آموزان برای توسعه سواد علمی
کمک به دانش آموزان برای توسعه سواد علمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

ارتباط علم و جامعه
ارتباط علم و جامعه
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2018-3)


Book Introduction: Biotechnology and Genetics in Fisheries and Aquaculture (Second Edition)
معرفی کتاب: بیوتکنولوژی و ژنتیک در شیلات و آبزی پروری (ویرایش دوم)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

نقد فصلی از یک کتاب درسی: الفبای زیست فناوری (فصل 7 از کتاب علوم تجربی، پایه هشتم)
نقد فصلی از یک کتاب درسی: الفبای زیست فناوری (فصل 7 از کتاب علوم تجربی، پایه هشتم)
| [Abstract-FA] | [XML] |

Genome sequencing helps identify hundreds of blood type differences
توالی یابی ژنوم به شناسایی صدها تفاوت در نوع خون کمک می کند
| [Abstract-FA] | [XML] |

روشهای جدید ویرایش ژنوم مبتنی بر تکنیک CRISPR
روشهای جدید ویرایش ژنوم مبتنی بر تکنیک CRISPR
| [XML] |

آنزیمی که ما را از حشرات ریز و تخم کرم ها محافظت می کند
آنزیمی که ما را از حشرات ریز و تخم کرم ها محافظت می کند
| [Abstract-FA] | [XML] |

History of Cancer, Methods of Ancient and Modern Therapies
تاریخچه سرطان، روش های درمان باستان و مدرن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

THE BAYESIAN REVOLUTION IN GENETICS
انقلاب بیزی در علم ژنتیک
| [Abstract-FA] | [XML] |

A review on DNA barcoding for identification of insects
مروری بر کارایی خط شناسه‌گذاری دی‌ا‌ن‌ای در طبقه بندی حشرات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

ارگانیسم های تراریخته و روش های ردیابی آنها
ارگانیسم های تراریخته و روش های ردیابی آنها
| [Abstract-FA] | [XML] |

Use of Yarrowia lipolytica potentials for space travels
استفاده از قابلیت‌های مخمر یارروویا لیپولیتیکا برای سفرهای فضایی
| [Abstract-FA] | [XML] |

زیست‌شناسی سامانه‌های سبز: از ژنوم، پروتئوم و متابولوم تا پژوهش در باب زیست‌بوم‌ها و زیست‌فن‌آوری
زیست‌شناسی سامانه‌های سبز: از ژنوم، پروتئوم و متابولوم تا پژوهش در باب زیست‌بوم‌ها و زیست‌فن‌آوری
| [Abstract-FA] | [XML] |

درس هایی از اشتغال در حوزه های مرتبط با زیست شناسی با نگاهی بر طبقه بندی استاندارد مشاغل در آمریکا
درس هایی از اشتغال در حوزه های مرتبط با زیست شناسی با نگاهی بر طبقه بندی استاندارد مشاغل در آمریکا
| [Abstract-FA] | [XML] |

استدلال و یادگیری علوم: نقش بحث انتقادی و مشارکتی
استدلال و یادگیری علوم: نقش بحث انتقادی و مشارکتی
| [Abstract-FA] | [XML] |

Innovations in Teaching Undergraduate Biology and Why We Need Them
نوآوری ها در آموزش زیست شناسی دوره کارشناسی و چرا ما به آن ها احتیاج داریم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

بازنگری های تبارزادی جدید در رده بندی فراگونه ای جانوران
بازنگری های تبارزادی جدید در رده بندی فراگونه ای جانوران
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2017-7)


آشنایی با انجمن های علمی علوم زیستی
آشنایی با انجمن های علمی علوم زیستی
| [Abstract-FA] | [XML] |

Biologists propose to sequence the DNA of all life on Earth
پیشنهاد توالی یابی کل موجودات زنده ی روی زمین توسط زیست شناسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Comparative position of laboratory works in biology textbooks in Iran and United Kingdom
مقایسه جایگاه فعالیت های آزمایشگاهی در کتب درسی زیست شناسی ایران و انگلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

ارزیابی مقایسه‌ای کمیّت و کیفیت انتشار مقالات بین‌المللی ایران، ترکیه و مالزی در علوم زیستی
ارزیابی مقایسه‌ای کمیّت و کیفیت انتشار مقالات بین‌المللی ایران، ترکیه و مالزی در علوم زیستی
| [Abstract-FA] | [XML] |

Effect of symbiosis with arbuscular mycorrhizal fungi on phytoremediation processes in the soils contaminated with heavy metals
تأثیر همزیستی با قارچ‌های میکوریز آربوسکولار بر فرآیند گیاه‌پالایی خاک‌های آلوده به فلزات سنگین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

تاثیر زیستی نور مصنوعی در شب: یک چالش پژوهشی
تاثیر زیستی نور مصنوعی در شب: یک چالش پژوهشی
| [Abstract-FA] | [XML] |

Screening of New Microorganisms and Their Useful Genes: From Traditional Methods to Metagenomics
غربالگری میکروارگانیسم های جدید و ژن های مفید آنها: از روش های سنتی تا متاژنومیکس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

نامداران زیست شناسی، سیمور بِنزر: از فیزیک تا ژنتیک رفتار
نامداران زیست شناسی، سیمور بِنزر: از فیزیک تا ژنتیک رفتار
| [Abstract-FA] | [XML] |

ضرورت تبیین مبانی نظری تکامل نیاز برای ورود فلسفه علم به کلاس‌های زیست‌شناسی
ضرورت تبیین مبانی نظری تکامل نیاز برای ورود فلسفه علم به کلاس‌های زیست‌شناسی
| [Abstract-FA] | [XML] |

ارمغان زیست شناسی برای ریاضی در سده بیست و یکم
ارمغان زیست شناسی برای ریاضی در سده بیست و یکم
| [Abstract-FA] | [XML] |

چالش های بنیادی آموزش جانور شناسی در ایران- بخش نخست* جانور شناسی معرفت شناختی Epistemological Zoology
چالش های بنیادی آموزش جانور شناسی در ایران- بخش نخست* جانور شناسی معرفت شناختی Epistemological Zoology
| [Abstract-FA] | [XML] |

علم، دانشمندان و جامعه
علم، دانشمندان و جامعه
| [Abstract-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles